Intermittent Podawanie wziewnej Tobramycyny u pacjentów z mukowiscydozą czesc 4

Aeruginosa w plwocinie została przeprowadzona z wykorzystaniem analizy wariancji. Związek między charakterystykami linii bazowej a zmianami FEV1 oceniano za pomocą regresji wielokrotnej. Modele regresji Coxa zostały wykorzystane do oszacowania względnego ryzyka hospitalizacji i potrzeby dożylnej antybiotykoterapii antybiotykowej. Liczba dni hospitalizacji i leczenia antybiotykami podawanymi dożylnie po leczeniu antybiotykami porównywano z testem sumy rang Wilcoxona. Liczba zdarzeń niepożądanych została porównana z dokładnym testem Fishera. Wartości nie zostały przypisane za brakujące dane. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów według leczenia. Spośród 663 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 520 spełniało kryteria kwalifikacji i otrzymało co najmniej jedną dawkę badanego leku; 258 pacjentów otrzymywało tobramycynę, a 262 otrzymywało placebo. Grupy leczenia były podobne pod względem warstw randomizacyjnych, funkcji płuc i gęstości P. aeruginosa w plwocinie w tygodniu 0 (Tabela 1). Dwieście trzydzieści dwa z 258 pacjentów z grupy tobramycyny (90 procent) i 232 z 262 pacjentów z grupy placebo (89 procent) ukończyło badanie. Zgodność, monitorowana przez liczbę ampułek, była podobna w obu grupach, przy czym 88% pacjentów otrzymywało tobramycynę i 93% pacjentów otrzymujących placebo, stosując co najmniej 75% wydanych ampułek.
Funkcja płuc
Rycina 1. Rycina 1. Średnia zmiana w wymuszonej objętości wydechowej w jednej sekundzie (FEV1) u pacjentów przyjmujących wziewną tobramycynę lub placebo. Średnia zmiana z tygodnia 0 w FEV1 (wyrażona jako procent wartości przewidywanej na podstawie wieku, wzrostu i płci) jest pokazana dla każdej wizyty studyjnej. Cieniowanie oznacza okresy, w których badani otrzymywali tobramycynę lub placebo. Paski I reprezentują 95 procent przedziałów ufności. Wartości FEV1 były dostępne dla 257 pacjentów w grupie otrzymującej tobramycynę i 262 w grupie placebo w tygodniu 0 oraz dla 232 pacjentów w grupie otrzymującej tobramycynę i 231 w grupie placebo w 20 tygodniu.
W grupie otrzymującej tobramycynę FEV1, wyrażone jako procent przewidywanej wartości, poprawiło się w ciągu pierwszych dwóch tygodni, kiedy pacjenci otrzymywali lek i pozostawali powyżej wartości w 0 tygodniu przez resztę badania, w tym okresy, w których lek był nie są podawane. W 20 tygodniu, po zakończeniu trzeciego okresu podawania leku, pacjenci otrzymujący tobramycynę mieli średnio 10% wzrost FEV1, w porównaniu z 2 procentowym spadkiem u pacjentów otrzymujących placebo (P <0,001) (Figura 1). Analiza wielu regresji wykazała, że grupa leczona, wiek i ciężkość choroby były istotnymi predyktorami zmian FEV1; seks, najwyższy MIC tobramycyny i stosowanie dornazy alfa nie były. Ulepszenia wymuszonej pojemności życiowej w grupie otrzymującej tobramycynę były podobne do tych w FEV1 (dane nie przedstawione), ze średnim wzrostem o 8 procent od tygodnia 0 do 20 tygodnia, w porównaniu z procentowym spadkiem w grupie placebo.
Odpowiedź mikrobiologiczna
Ryc. 2. Ryc. 2. Średnia zmiana gęstości P. aeruginosa w próbkach spławiastej plwociny. Górny panel pokazuje średnią zmianę z tygodnia 0 w gęstości P
[więcej w: suprasorb, wdrożenia magento, bifidobacterium ]
[patrz też: Choroba Perthesa, przeciski pod drogami, blinatumomab ]
[podobne: operacja kręgosłupa szyjnego, gimnazjum lubasz, orteza na kolano ]