nadmierna potliwosc nog

PMN firmy Protumor regulują wzrost guza poprzez wydzielanie cytokin, produkcję ROS, wytwarzanie enzymów degradujących macierz i angiogenezę (88). Wykazano również, że PMN odgrywają zasadniczą rolę w promowaniu przerzutów w mysim modelu raka sutka (89). Stwierdzono, że PMN wyrażające receptor czynnika wzrostu hepatocytów (HGF), c-MET, są antysensogenne w mysich modelach raka okrężnicy i raka wątroby (90). Ostatnio wykazano, że PMN znajdują się w niedotlenionych regionach guza w nabłonkowych guzach macicy, a działanie to reguluje niedotleniona ekspresja komórek nowotworowych PMN chemotaktów, takich jak CXCL5 (91). Hypoksyczna regulacja funkcji komórek odpornościowych nowotworu Niedotlenienie jest cechą charakterystyczną nowotworów i większość infiltrujących komórek układu odpornościowego funkcjonuje w niedotlenionym guzie. Ekspresja komórkowa immunoglobuliny HIF-1. i HIF-2. reguluje funkcję efektorową (tabela 1) (92). Niedotlenienie guza odgrywa istotną rolę w regulowaniu funkcji komórek zapalnych w guzie, a także w regulowaniu rekrutacji komórek immunologicznych (Figura 2B). TAM wyrażają zarówno HIF-1. i HIF-2. (16, 93). TAM HIF-2. ekspresja jest silnie skorelowana z unaczynieniem guza i stopniem złośliwości guza (94). Makrofag HIF-2. ma kluczowe znaczenie w regulacji ekspresji cytokin zapalnych makrofagów po LPS i IFN-a wyzwanie (95). Co ważne, utrata makrofagów przez HIF-2. zaburzona infiltracja nowotworów przez TAM i zmniejszenie obciążenia nowotworem w mysich modelach HCC i CAC (95). TAM HIF-1. wykazano również, że odgrywa ważną rolę w pośredniczonej przez TAM supresji komórek T związanych z guzem (96). TAM hodowane w warunkach hipoksji wykazywały zwiększoną supresję limfocytów T w sposób zależny od HIF-1 (3 bez wpływu na rekrutację lub polaryzację TAM (96). Ponadto niedotlenienie guza reguluje ekspresję VEGF w TAM, co sugeruje rolę niedotlenionych TAM w angiogenezie (97). Niedotlenienie i HIF-1. odgrywają ważną rolę w regulacji funkcji MDSC związanej z nowotworem. MDSC hodowane z niedotlenową mimetyczną desferoksynaminą (DFO) silnie hamują proliferację limfocytów T i utratę HIF-1. zmniejsza supresję komórek T za pośrednictwem MDSC (98). Niedotlenienie indukuje ekspresję miR-210 MDSC w sposób zależny od HIF-1 (3, a miR-210 promuje supresję komórek T za pośrednictwem MDSC przez zwiększenie ekspresji ARG1 i syntezy NO (99). W szczególności HIF-1. zwiększa ekspresję mRNA receptora luteinowego-1 (Pdl1) receptora punktu kontrolnego immunologicznego w MDSCs, co jest niezbędne dla ich zdolności immunosupresyjnej wobec limfocytów T (100). MDSC mają również zdolność do różnicowania na TAM i HIF-1. jest krytycznym pośrednikiem tej plastyczności (98). Role PMN HIF-1. i HIF-2. w mikrośrodowisku guza nie są dobrze poznane; jednak wykazano, że PMN HIF-1. jest istotnym czynnikiem przeżycia PMN, który pośredniczy w jego działaniu poprzez zależną od NF-pB pętlę sygnałową (101). Konstytucyjny HIF-2. aktywacja zwiększa odpowiedź zapalną PMN i utratę HIF-2. zwiększa podatność na apoptozę (102). DC są komórkami prezentującymi antygen (APC), które są centralnymi regulatorami adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. DC mogą próbkować antygeny nowotworowe i aktywować odpowiedzi limfocytów T CD8 + i są obecnie w badaniach klinicznych jako strategia szczepienia w celu stymulowania odpowiedzi immunologicznej przeciwnowotworowej (103). Funkcja DC jest regulowana bezpośrednio przez niedotlenienie i HIF. Aktywowane DC zwiększają ekspresję cząsteczek kostymulujących i aktywację limfocytów T w odpowiedzi na stymulację TLR w sposób zależny od HIF-1 (3, gdy są hodowane w warunkach niedotlenienia (104). Alternatywnie, zasugerowano, że niedojrzałe DC leczone niedotlenieniem mają upośledzony wychwyt antygenu i aktywację limfocytów T (105, 106). Co więcej, niedotlenienie hamuje dojrzewanie DC i aktywację limfocytów T, ale równocześnie zwiększa wydzielanie cytokin prozapalnych (107)
[patrz też: pęcherzowe oddzielanie się naskórka, oparzenia pierwsza pomoc, gim lubasz ]