Zależny od dawki wzrost śmiertelności w przypadku Vesnarinone wśród pacjentów z ciężką niewydolnością serca ad 5

Po 8 tygodniach wyniki uległy poprawie o ponad 15 punktów u 28,9% pacjentów w grupie otrzymującej 60 mg mg-kannarinonu, w porównaniu z 23,8% pacjentów w grupie placebo. Podobnie wyniki uległy pogorszeniu o ponad 15 punktów wśród 6,2 procent pacjentów w grupie 60 mg witkanina, w porównaniu do 8,4 procent osób z grupy placebo. Korzystna indywidualna odpowiedź na vesnarinon po ośmiu tygodniach była szczególnie widoczna u pacjentów z niewydolnością serca klasy IV; wśród tych pacjentów 38,9% z grupy 60 mg witkaniny miało wyniki wykazujące poprawę, a 5,9% miało wyniki obniżające jakość życia, w porównaniu z odpowiednio 20,6% i 9,2% w grupie placebo. Zmiany w wynikach po 16 tygodniach były podobne. Zdarzenia niepożądane
Vesnarinone był dobrze tolerowany, z podobną częstością występowania działań niepożądanych w trzech grupach, z wyjątkiem znacznego zwiększenia dawki w związku z występowaniem biegunki i leukopenii w grupach otrzymujących paragarinon. Biegunkę zgłosiło 17,0 procent pacjentów w grupie otrzymującej 60 mg mgarinaryny, w porównaniu z 12,0 procentami pacjentów z grupy placebo (p <0,001) i 14,5 procent pacjentów z grupy 30 mg mg vesnarinon (P nie znaczący). Leukopenia, która występowała w 2,5 procentach grupy vesnarinone w poprzednich badaniach, była mniej powszechna w tym badaniu. Agranulocytoza wystąpiła u 15 pacjentów przypisanych do 60 mg vesnarinonu na dzień (1,2%), w porównaniu z 3 (0,2%) pacjentów w grupie 30-mg vesnarinon i żadnej w grupie placebo (P <0,001).
Dyskusja
Niewydolność serca to zespół cechujący się upośledzoną jakością życia, zachorowalnością wymagającą częstych hospitalizacji i skróconą oczekiwaną długością życia. Chociaż celem terapeutycznym była poprawa wszystkich tych działań niepożądanych, dane z ostatnich badań klinicznych sugerują, że objawy i oczekiwana długość życia są określane niezależnie i mogą nie reagować w harmonijny sposób na interwencje terapeutyczne.11 Ponadto, końcowy punkt poprawy tolerancji wysiłku lub jakość życia jest zwykle oceniana w krótkoterminowych próbach, trwających od trzech do sześciu miesięcy, podczas gdy śmiertelność i zachorowalność są zwykle oceniane w bardzo dużych, długoterminowych próbach.
Pierwsza wieloośrodkowa próba vesnarinonu była stosunkowo niewielka i trwała sześć miesięcy, cechy, które podniosły kwestię prawdopodobieństwa, że zaobserwowana korzyść zostanie potwierdzona w większej i dłuższej próbie. Ponadto niezwykła reakcja na śmiertelność w tej próbie – w której dawka 60 mg vesnarinonu miała korzystny wpływ na śmiertelność, a dawka 120 mg miała działanie niepożądane – wzbudziła obawy dotyczące bezpieczeństwa leku i jego optymalnego działania. dawkowanie. Obecne badanie zostało zaprojektowane w celu rozwiązania wszystkich tych problemów i porównania dawki 30 mg i 60 mg vesnarinonu z placebo w próbie o wysokiej mocy statystycznej.
Zależne od dawki zwiększenie śmiertelności w odpowiedzi na działanie vesnarinonu w naszym badaniu było nieoczekiwane na podstawie wcześniejszych doniesień, ale jest zgodne ze związanym z lekiem wzrostem śmiertelności obserwowanym wcześniej w badaniach leków o rzekomych pozytywnych efektach inotropowych. 12-14 Chociaż doustny vesnarinon nie wykazał efektu hemodynamicznego silnej stymulacji serca u pacjentów z niewydolnością serca, oczekuje się, że jego działanie komórkowe na kanały jonowe zwiększy dostępność wapnia cytosolicowego do skurczu miocytów.15
Zwiększona śmiertelność w grupach otrzymujących vesnarinon była przypisywana zwiększonej częstości występowania nagłej śmierci
[podobne: ceftriakson, cilostazol, alprazolam ]
[przypisy: Choroba Perthesa, przeciski pod drogami, blinatumomab ]
[hasła pokrewne: operacja kręgosłupa szyjnego, gimnazjum lubasz, orteza na kolano ]