Zależny od dawki wzrost śmiertelności w przypadku Vesnarinone wśród pacjentów z ciężką niewydolnością serca czesc 4

Liczba zgonów przypisywanych pogorszeniu niewydolności serca przez komitet ds. Zachorowalności i śmiertelności, których członkowie nie byli świadomi przypisań pacjentów do leczenia, była podobna w trzech grupach, podczas gdy liczba zgonów była prawdopodobnie związana z arytmią (nagłą śmierć z przyczyn sercowych ) był wyższy w grupach otrzymujących vesnarinon (tabela 2). Rozkład zgonów zależnych od przyczyn różnił się istotnie między 60 mg grupy vesnarinone a grupą placebo (P = 0,02). Analiza czasu do śmierci z przyczyn sercowych (P = 0,04) i czasu do nagłej śmierci z przyczyn sercowych (P = 0,01) wykazała istotny niekorzystny wpływ 60 mg vesnarinonu na dzień w porównaniu z placebo. Duża zachorowalność
Tabela 3. Tabela 3. Duża zachorowalność w trzech grupach. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w liczbie pacjentów hospitalizowanych z powodu poważnych epizodów niewydolności serca w trzech grupach (grupa placebo, 237 pacjentów, grupa 30 mg przeciwparaginonu, 232 pacjentów, grupa 60 mg witkaniny, 217 pacjentów). Śmierć lub poważne zachorowania z powodu niewydolności serca wystąpiły w 29,8 procentach grupy placebo, 31,0 procentach z grupy 30 mg mg vesnarinonu i 32,2 procent z grupy 60 mg witkaninonu. Czas łącznego punktu końcowego śmiertelności i zachorowalności nie różnił się istotnie między trzema grupami (60 mg grupy vesnarinone vs. grupa placebo, P = 0,25, 30 mg grupa vesnarinone vs. grupa placebo, P = 0,63). Jedynie w podgrupie pacjentów z niedokrwieniem (P = 0,08) podgrupa pacjentów w wieku 70 lat lub starszych (P = 0,08) oraz podgrupa z III lub niższą niewydolnością serca wg NYHA (P = 0,07) była trendem w kierunku niepożądanego działania 60 mg vesnarinonu na dzień w porównaniu z placebo. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w ogólnej zachorowalności z powodu przyczyn sercowo-naczyniowych pomiędzy trzema grupami terapeutycznymi (Tabela 3), a czas do pierwszej hospitalizacji był podobny w trzech grupach leczenia.
Jakość życia
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki jakości życia w trzech grupach. Mediana punktów na kwestionariuszu Minnesota Living with Heart Failure w punkcie wyjściowym wynosiła 55,7 (średnia, 53,3), co jest zgodne z poważnym stopniem niepełnosprawności, jak oczekiwano u pacjentów z niewydolnością serca klasy III lub IV klasy NYHA. Wszystkie trzy grupy odnotowały poprawę (wskazaną przez zmniejszenie wyniku) podczas obserwacji (Tabela 4). Udoskonalenia po 8 tygodniach i 16 tygodniach w grupie otrzymującej 60 mg witnarinonu były znacznie większe niż w grupie placebo (odpowiednio P <0,001 i P = 0,003). Przez 26 tygodni różnica w stopniu poprawy pomiędzy grupami nie była istotna (P = 0,41).
Wyniki z ankiety Minnesota Living with Heart Failure można podzielić na emocjonalne i fizyczne wyniki. Oba wyniki uległy poprawie wraz z 60 mg vesnarinonu na dzień niż w przypadku placebo (wymiar emocjonalny, P = 0,001 w 8 tygodniu i P = 0,005 w 16 tygodniu, wymiar fizyczny, P = 0,009 w 8 tygodniu i P = 0,01 w 16 tygodniu).
Ponieważ jakość życia można ocenić tylko dla osób, które przeżyły, przypisywanie najgorszych możliwych wyników chorym, którzy zmarli lub przeszli transplantację serca, jest standardową techniką w analizie zamiaru leczenia. Takie przypisanie nie wyeliminowało ogólnej korzyści z dawki 60 mg vesnarinonu w porównaniu z placebo w kwestionariuszu Minnesota Living with Heart Failure po 8 tygodniach (P = 0,003), ale zmniejszyło znaczenie korzystnego efektu po 16 tygodniach (P = 0,08).
Przeanalizowaliśmy również rozkład zmian wyników w kwestionariuszu Minnesota Living with Heart Failure
[podobne: celiprolol, bromazepam, Corsodyl ]
[więcej w: bimatoprost, wieszaki na medale, hostessy fordanserki ]
[podobne: omega kleszczów, oparzenia chemiczne, oparzenia pierwsza pomoc ]