Zależny od dawki wzrost śmiertelności w przypadku Vesnarinone wśród pacjentów z ciężką niewydolnością serca

Poszukiwanie pozytywnego leku inotropowego, który mógłby złagodzić objawy i poprawić rokowanie u pacjentów z niewydolnością serca, którzy byli już leczeni inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), doprowadziło do opracowania vesnarinonu, leku o wielu mechanizmach, który wydaje się poprawiają kurczliwość poprzez efekty kanałów jonowych, które zwiększają wymianę sodu i wapnia.1-3 Krótkotrwałe podawanie vesnarinonu pacjentom z niewydolnością serca wiązało się z ograniczonymi i zmiennymi skutkami hemodynamicznymi, 4-6 ale małe próby kontrolowane placebo wykazały korzystny efekt na temat jakości życia i zachorowalności.7,8 W wieloośrodkowym badaniu zapoczątkowanym w 1990 r. 577 pacjentów z niewydolnością serca w III lub IV klasie NYHA III zostało losowo przydzielonych do otrzymywania placebo lub 60 mg vesnarinonu dziennie przez sześć miesięcy (niektórzy pacjenci zostali przydzieleni do 120 mg vesnarinonu, ale ta część badania została wcześniej przerwana). Pierwszorzędowym punktem końcowym była łączna śmiertelność i duże zachorowalności na układ sercowo-naczyniowy9. Znaczącą i znaczącą redukcję o 50% połączonego punktu końcowego i 62-procentową redukcję umieralności ze wszystkich przyczyn zaobserwowano w grupie leczonej vesnarinonem. Jednakże zaniepokojenie wywołało występowanie neutropenii, niebezpiecznego działania niepożądanego leku, w tym i wcześniejszych badaniach klinicznych.6-9 Wyniki te były problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, czas trwania badania był krótki (sześć miesięcy), a łączna liczba wydarzeń była niewielka (46 zgonów). Po drugie, zbadano dwa schematy dla witaminy (60 mg i 120 mg na dobę), a schemat dawek wyższych dawek został wcześniej przerwany przez komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo z powodu tendencji do niekorzystnego wpływu na śmiertelność. Wreszcie, profil skutków ubocznych sugerował potrzebę większego badania w celu ustalenia stosunku korzyści do ryzyka dla leku.
Dlatego w styczniu 1995 r. Rozpoczęliśmy próbę Vesnarinone, aby zbadać długoterminowe skutki stosowania 60 mg lub 30 mg vesnarinonu dziennie w badaniu wystarczająco dużym, aby umożliwić nam określenie wpływu vesnarinone na śmiertelność i zachorowalność wśród pacjentów, którzy mieli zmniejszoną lewą frakcje wyrzutowe i objawy ciężkiej niewydolności serca podczas leczenia standardową terapią, w tym inhibitorami ACE.
Metody
Pacjenci
To randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą przeprowadzono w 189 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Mężczyźni i kobiety w wieku powyżej 18 lat byli uprawnieni, jeśli mieli historię i fizyczne objawy ciężkiej niewydolności serca z frakcją wyrzutową wynoszącą 30 procent lub mniej, mierzoną radionuklidem lub radiografią z kontrastem radiograficznym w ciągu ostatnich 90 dni. Pacjenci musieli mieć objawy niewydolności serca klasy III lub IV według NYHA, pomimo konwencjonalnej terapii, która mogła składać się z dowolnego schematu leczenia lekami moczopędnymi, naparstnicy, leków rozszerzających naczynia i inhibitorów ACE, które nie zostały zmienione w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem badania.
Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli ostry zawał mięśnia sercowego lub kardiochirurgię w ciągu ostatnich 60 dni, lub jeśli mieli klinicznie istotną obturacyjną zastawkową lub subwarkową chorobę, odwracalną chorobę mięśnia sercowego, wszczepiony defibrylator, historię choroby hematologicznej lub immunologicznej lub raka prawdopodobnie ograniczy średnią długość życia
[podobne: citalopram, suprasorb, Białkomocz ]
[więcej w: citalopram, dygestorium, designerskie wieszaki ]
[hasła pokrewne: penire plus opinie, ph metria, gim lubasz ]